Pomiary:

 • instalacji elektrycznych 
 • instalacji gazowych  
 • oświetlenia ogólnego
 • oświetlenia awaryjnego 
 • odbiorcze i okresowe  
 • dokumentacja do pomiarów

Przeglądy

 • instalacji elektrycznych 
 • instalacji gazowych 
 • instalacji cieplnych 
 • elektronarzędzi 
 • termowizja 

Instalacje

 • elektryczne 
 • odgromowe 
 • uziemieniowe 
 • teletechniczne 

Informatyka

 • wsparcie, serwis, obsługa 
 • sieci komputerowe

Informacja o Twoich danych osobowych.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez Pomeg Maciej Brzozowski.

„Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomeg Maciej Brzozowski z siedzibą w Płocku (09-400) przy ul. Jana Kochanowskiego 5/5 (zwana dalej Pomeg).  Pomeg przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dane osobowe zostały podane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie dotychczasowej współpracy lub zostały zebrane ze źródeł powszechnie dostępnych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na adres email: rodo@pomeg.pl

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: rodo@pomeg.pl